ring甜菜和太雅漫画

ring甜菜和太雅漫画

文書積眾多,不可以河洛出之也。 見善進之,見惡當改,勿有所疑。

元氣合無理,若風無理也,故都合名為一也。然皆應故其上,罪不除。

天地初起,陰陽源也。反正悔過,可復竟年,各自分明。

云不可汗下寒热之药,只可紫草一味者,乃滞隅之流,只是遭逢轻疾,以自瘥为功,若值重病,则拱手待毙矣。當以至誠,五內情實為之,乃可得也。

厥而下利者,当不能食;反能食者,为除中,必死。若下少而病不除,明旦加药一钱半,如前服之。

白色着底者,粉霜也,宜尽之。有行乃如是,何憂不前乎?

Leave a Reply